Image not available

Equicoaching®

Coaching met paarden vanuit het nu.

Gebruik van het handelsmerk Equicoaching®

BOIP

Algemeen

Equicoaching® International bvba verstaat dat het essentieel is voor het merk en de organisatie dat de geleverde kwaliteit van een hoog niveau is. Er wordt door de organisatie hard gewerkt om deze kwaliteit overal na te streven en te zorgen dat wanneer iemand in contact komt met Equicoaching® dat deze persoon weet dat hij/zij een hoge kwaliteit kan verwachten. Daarom is het van groot belang dat het merk Equicoaching® op de juiste manier gebruikt wordt.

Equicoaching® is een handelsmerk geregistreerd in eigendom van Equicoaching® International bvba en Viisiteam Bvba onder het merknummer 0800644. Het Equicoaching beeldlogo is beschermd onder depotnummer 1301261. Dit betekent dat Equicoaching® International bvba als enige het recht heeft om het beschermde merkteken te (laten) gebruiken of niet te gebruiken.

Uitsluitend Equicoaching® International Bvba kan een gebruikersrecht (in licentie) geven aan coaches. Dit dient schriftelijk te gebeuren en is alleen geldig gedurende de periode dat deze persoon of organisatie erkend is als Equicoach of gedurende een andere schriftelijk afgesproken periode. Equicoaches die een licentie krijgen dienen bij ieder gebruik van het handelsmerk Equicoaching® het “registered trademark, ®” icoon te vermelden. Ook dient bij ieder gebruik van het merk verwezen te worden naar het feit dat Equicoaching® een geregistreerd handelsmerk is dat eigendom is van Equicoaching International bvba en dient er duidelijk verwezen te worden naar www.equicoaching.com voor meer informatie. Eender welk ander gebruik van het merk Equicoaching® is strikt verboden.

Exclusief recht

De merkhouder heeft als enige het recht het merk te gebruiken bij de commercialisering van de producten of diensten waarvoor hij een registratie heeft gekregen. Het essentiële kenmerk van dit exclusief recht ligt in zijn verbodsfunctie. Anderen zullen namelijk hetzelfde of een overeenstemmend teken niet mogen gebruiken zonder de toestemming van de merkhouder. Derden zullen bijvoorbeeld dit teken niet mogen aanbrengen op hun producten of verpakkingen noch gebruiken in hun reclame.

In de hypothese van een gebruik in het economische verkeer, kunnen vier situaties worden onderscheiden waartegen de houder van een Beneluxmerk actie kan ondernemen:

1      Het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten.

2      Het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren of diensten.

3      Het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren of diensten. Dit recht komt enkel toe aan de houder van een bekend merk.

4      Er bestaat ten slotte nog een vierde situatie van gebruik door een derde waartegen de merkhouder kan optreden, zelfs indien het gebruik niet heeft plaatsgevonden in het economische verkeer. Het gaat met name om het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens op een andere wijze dan ‘als merk’. Deze situatie beoogt het gebruik van het teken door een derde niet ter onderscheiding van diens waren of diensten maar om een andere reden. Bijv. derden gebruiken het merkteken als versiering (bijv. strepenmotief), in een film en andere mediatoepassingen, in een handelsnaam of in reclame. Of derden gebruiken het merk op het internet. Het kan daarbij gaan om een registratie als domeinnaam door een zogenaamde ‘cybersquatter’, een effectief gebruik in een domeinnaam of gewoon een vermelding van een merk in een webpagina (of achterliggende html-tekst).

Optreden tegen merkinbreuken

Wanneer een derde zonder toestemming een inbreukmakende handeling stelt, dit wil zeggen één van de handelingen die beschreven staan onder de hoofding van het (exclusief gebruiksrecht) ‘Beschermingsomvang’, zonder dat een uitzondering of beperking van toepassing is, dan kan de merkhouder hiertegen optreden. Hij zal in de eerste plaats de staking van de inbreukmakende handeling vragen maar een rechtbank kan daarnaast ook veel andere maatregelen bevelen om inbreuk te bestrijden.

Optreden tegen latere merkdepots

Als houder van een merk heeft men het recht latere depots die binnen de beschermingsomvang van het merk vallen, tegen te houden. Dit kan vooreerst tijdens de registratieprocedure door oppositie te voeren tegen de toekenning van het jongere merk. Maar ook nadien, als het jongere merk reeds werd ingeschreven, kan een procedure tot nietigverklaring worden gestart. Het eerste depot heeft het teken immers onbeschikbaar gemaakt.

Bron: Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Voor meer vragen omtrent het gebruik of mbt de gebruikers van het merk mag u ons steeds contacteren.

EquicoachingPersonalWitLogo

EquicoachingProfessionalWitLogo

EquicoachingAcademyWitLogo